يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1900خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/08/07723000
1900خدمات درماني71آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/08/070
1900خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1392/07/01723000
1900خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/07/15471420
1900خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/05/24550000
1900خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/03/24555000
1900خدمات درماني90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1390/09/22723000