دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9940خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1392/06/02726000
9940خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1392/05/13262000
9940خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1392/01/19355000
9940خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1391/11/02355000
9940خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1390/10/12295000
9940خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1389/10/06280000