دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1394/04/10530000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/12/10660000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/09/16660000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/06/26440000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/05/13217000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/03/28440000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/01/19320000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1391/11/02320000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1390/10/12260000
9939خدمات درماني70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1389/10/06236000