پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4757خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1393/06/09480000
4757خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/11/15300000
4757خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/07/22450000
4757خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/07/01450000
4757خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1391/12/08200000
4757خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1391/07/29184000