يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1393/06/09200000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/11/15130000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/06/31186000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/11/3080000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/09/2180000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/01/2677500