سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1393/06/09200000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/11/15130000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/06/31186000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/11/3080000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/09/2180000
2141خدمات درماني70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/01/2677500