پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
685خدمات درماني64آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/08/071344000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/111344000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1392/07/08980000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1392/07/01450000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/12/01630000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/08/01630000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/07/12694430
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/03/01480000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/01/20562000
685خدمات درماني75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1390/11/08620000