جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16753خدمات درماني86آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1393/09/12900000
16753خدمات درماني85آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1393/03/11900000
16753خدمات درماني85آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/12/05900000
16753خدمات درماني85آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/07/01585000
16753خدمات درماني85آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/07/08526500