سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/11/28750000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/11650000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/11650000
2666خدمات درماني65آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/121680000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/10750000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/11650000
2666خدمات درماني74آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/111680000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/07/08585000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/05/01585000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/04/24650000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/03/19500000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1391/04/04500000
2666خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1390/10/27460000