دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2667خدمات درماني53آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/08/075040000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/03/111190000
2667خدمات درماني68آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/03/115040000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/07/011190000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/06/261190000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/05/151190000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/05/15920000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/02/08920000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1391/04/04450000
2667خدمات درماني95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1390/10/27400000