پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
682خدمات درماني70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1394/01/26110000
682خدمات درماني70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1392/05/1598000
682خدمات درماني70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1386/08/0570000