چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
20306خدمات درماني90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1394/03/11295000
20306خدمات درماني90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/10/09310000
20306خدمات درماني87آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/08/050
20306خدمات درماني87آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/07/01340000
20306خدمات درماني87آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/03/31340000
20306خدمات درماني90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/03/27280000
20306خدمات درماني90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1392/05/31340000