شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/03/1112700000
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/08/070
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/03/1112700000
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/07/0115000000
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/04/2415300000
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/04/0515000000
5831خدمات درماني90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1391/10/129745000