يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/09/121000000
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/08/070
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/08/070
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/08/061000000
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/03/11957000
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/03/11971000
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1392/07/01971000
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1392/04/29971000
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1391/02/12454400
662خدمات درماني90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1390/11/24397000