يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
632خدمات درماني70آمپول - هيدرالازين - 20mg1393/08/1192500
632خدمات درماني70آمپول - هيدرالازين - 20mg1392/06/1889000
632خدمات درماني70آمپول - هيدرالازين - 20mg1391/12/0346500
632خدمات درماني70آمپول - هيدرالازين - 20mg1390/05/0945016