شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
628خدمات درماني70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 250IU/ml 50ML1391/08/01350000
628خدمات درماني70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 250IU/ml 50ML1387/11/08250000