جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
627خدمات درماني70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 50IU/ml 50ML1391/03/061250000
627خدمات درماني70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 50IU/ml 50ML1389/04/011250000