سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
625خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1393/12/2654000
625خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1392/03/2049000
625خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1391/10/0235000
625خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1388/12/2028000