شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
624خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1393/12/2632000
624خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1392/03/2028000
624خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1391/10/0220000
624خدمات درماني70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1388/12/2016000