سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
616خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1393/08/11230000
616خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1393/08/05230000
616خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1392/07/1487000
616خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1391/12/1742500
616خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1391/02/0540000
616خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1390/08/0137000