پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
620خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1392/03/207200
620خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1391/10/024500
620خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1391/08/163700
620خدمات درماني70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1390/05/182600