سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
655خدمات درماني70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1393/08/1111000
655خدمات درماني70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/09/049000
655خدمات درماني70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/03/207300
655خدمات درماني70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1391/06/284600
655خدمات درماني70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1390/05/183700