چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
610خدمات درماني47آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/08/070
610خدمات درماني47آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/03/11350000
610خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/07/0149000
610خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/03/2049000
610خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1390/06/0625000