پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/08/050
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/08/050
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/03/1117500
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/03/1117500
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1392/07/0117500
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1392/03/2017500
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1391/10/0212500
5170خدمات درماني90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1390/05/189000