سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
592خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1392/03/208800
592خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1391/10/025500
592خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1391/05/214000
592خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1390/05/182900