پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
590خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1392/03/207700
590خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1391/10/024800
590خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1391/05/213500
590خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1390/05/182700