دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
587خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1392/03/206500
587خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1391/10/024000
587خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1391/05/213000
587خدمات درماني70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1390/05/182600