سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/10/17600500
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/06/26500000
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/06/20500000
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/05/15407500
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1391/12/13323000
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1391/11/02303000
575خدمات درماني70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1390/08/17291000