سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2134خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1393/09/0311000
2134خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1392/03/209600
2134خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1391/10/026000
2134خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1391/05/215000
2134خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1390/05/183400