جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
570خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1393/09/0310000
570خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1392/03/208800
570خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1391/10/025500
570خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1391/05/084500
570خدمات درماني70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 2ML1390/05/183100