پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
555خدمات درماني70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1393/06/1620000
555خدمات درماني70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1392/03/2017500
555خدمات درماني70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1391/10/0211000
555خدمات درماني70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1390/04/208000