شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
552خدمات درماني70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1392/06/30124500
552خدمات درماني70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1391/07/1884000
552خدمات درماني70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1391/01/3054000
552خدمات درماني70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1390/07/2351000