شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/08/0792000
14530خدمات درماني76آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/08/070
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/08/070
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/03/1148000
14530خدمات درماني76آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/03/1192000
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1392/07/0192000
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1391/07/2978045
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1391/03/0643000
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1390/12/2078045
14530خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1390/08/3040000