يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/08/070
550خدمات درماني77آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/08/070
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/2424500
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/2424500
550خدمات درماني77آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/2443500
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/03/1123000
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/07/0122625
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/04/0522625
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1391/06/1921000
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1390/12/2022625
550خدمات درماني90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1390/04/0410500