چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
547خدمات درماني70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1392/09/04209500
547خدمات درماني70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1392/07/30209500
547خدمات درماني70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1391/07/2987000
547خدمات درماني70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1391/01/2787000
547خدمات درماني70آمپول - فلوورسين سديم - 0.1 mg/ml1389/07/2271500