جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
544خدمات درماني83آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/08/070
544خدمات درماني83آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/06/24900000
544خدمات درماني90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1390/12/23482000
544خدمات درماني90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1389/02/26395000