شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/07/290
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/03/19560000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/03/27560000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1392/06/26560000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1392/03/20560000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/07/29400000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/06/19380000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/04/27400000
534خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1390/11/24370000