پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5152خدمات درماني62آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/07/290
5152خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/07/290
5152خدمات درماني62آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/03/271270000
5152خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/03/272300000
5152خدمات درماني90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1392/07/01560000