دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1394/01/31150000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1394/01/01190000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1393/03/17170500
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/12/27250000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/12/10131000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/05/15131000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/05/15116000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/05/15100000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/09/13131000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/02/3183000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/01/27100000
4003خدمات درماني70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1390/12/0976000