دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1359خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1392/03/2042000
1359خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1391/10/0226500
1359خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1390/07/1816000