شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10376خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 5ML1392/06/2017000
10376خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 5ML1390/05/1811500