يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7830خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1392/03/2011200
7830خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1391/10/027000
7830خدمات درماني70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1390/05/185000