دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7470خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/08/050
7470خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/06/241200000
7470خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/06/241200000
7470خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/03/111050000
7470خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1392/07/221047500
7470خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1392/05/071047500