پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7469خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/08/050
7469خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/06/243400000
7469خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/06/243400000
7469خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/03/112615000
7469خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1392/12/252615000
7469خدمات درماني90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1392/03/292615000