سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/08/07180000
518خدمات درماني81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/08/070
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/08/070
518خدمات درماني81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/08/070
518خدمات درماني81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/06/24180000
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/03/11125000
518خدمات درماني81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/03/11180000
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1392/11/1560000
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1392/07/01194500
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1392/06/17135000
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1392/04/05115955
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/03/16115955
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/01/29109450
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1390/12/20115955
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1390/10/08125236
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1390/08/29120000
518خدمات درماني90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1390/03/1180000