شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1501خدمات درماني70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1393/02/16200000
1501خدمات درماني70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1393/02/16145000
1501خدمات درماني70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1393/02/16125000
1501خدمات درماني70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1392/05/3079000
1501خدمات درماني70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1391/09/0654000
1501خدمات درماني70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1389/03/0949000