يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
502خدمات درماني70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1392/03/209600
502خدمات درماني70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1391/09/296000
502خدمات درماني70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1390/04/204000