پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/03/11462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/01/26462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/12/01462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/08/050
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/08/050
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/26462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/26462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/26462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1392/05/15462000
4965خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1387/04/24300000