پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1394/01/31184000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1393/05/26168000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1392/12/26184000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1392/08/08210000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1392/05/15184000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1391/04/27132000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1389/07/04120000
4486خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1389/06/08102000