سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/03/1192000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/08/050
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/08/050
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/08/050
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/08/050
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2692000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2692000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2692000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2692000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1392/12/1092000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1392/11/2982000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1392/05/1592000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1391/04/2766000
501خدمات درماني90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1386/08/0560000